• Donderdag 23 Mei : Uit de brief van de heilige apostel Jacobus 5,1-6.
  Broeders en zusters, gij die rijk zijt: weent en jammert om de rampen die over u komen. Uw rijkdom is verrot, uw mooie kleren zijn door motten aangetast, uw goud en zilver is verroest. Die roest zal tegen u getuigen en als een vuur uw vlees verteren. Schatten hebt gij verzameld, terwijl het de laatste dagen zijn. Hoort, het loon dat gij hebt onthou­den aan de arbeiders die uw velden hebben gemaaid, roept luid, en de kreten van uw oogsters zijn doorgedrongen tot de oren van de Heer der heerscharen. Gij hebt op aarde gezwelgd en gebrast, gij hebt u vetgemest voor de dag van de slachting. Gij hebt de rechtvaardige gevonnist en vermoord; hij heeft geen verweer tegen u.
 • Donderdag 23 Mei : Psalmen 49(48),17-20.14-16.
  Wees niet bevreesd als iemand rijk wordt, een groter huis heeft en meer weelde. Want bij zijn dood kan hij niets meenemen, zijn weelde volgt hem niet in het graf. Ook al prijst hij zich gelukkig met zijn leven – wie roemt je niet in je voorspoed? – hij zal zich voegen bij zijn voorgeslacht, bij hen die het licht nooit meer zullen zien. Dit is het lot van wie daarop bouwen, Het einde van die daarover snoeven: Als schapen worden ze het graf ingejaagd, Het is de dood, die ze weidt; Regelrecht zinken ze neer in de kuil, En hun gestalte gaat over tot de ontbinding van de dood. maar mij zal God van de ondergang redden, Hij zal hen behoeden voor dood en graf.
 • Donderdag 23 Mei : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus 9,41-50.
  In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Als iemand u een beker water te drinken geeft omdat gij van Christus zijt, voorwaar Ik zeg u: zijn loon zal hem zeker niet ontgaan. Maar als iemand een van deze kleinen die geloven, aanstoot geeft, het zou beter voor hem zijn als men hem een molensteen om de hals deed en in zee wierp. Dreigt uw hand u aanstoot te geven, hak ze af; het is beter voor u verminkt het leven binnen te gaan dan in het bezit van twee handen in de hel te komen, in het onblusbaar vuur. Geeft uw voet u aanstoot, hak hem af; het is beter voor u kreupel het leven binnen te gaan dan in het bezit van twee voeten in de hel te worden geworpen. Geeft uw oog u aanstoot, ruk het uit; het is beter voor u met een oog het Rijk Gods binnen te gaan dan in het bezit van twee ogen in de hel te worden geworpen, waar hun worm niet sterft en het vuur niet gedoofd wordt. Iedereen zal met vuur gezouten worden. Het zout is iets goeds; maar als het zout zoutloos wordt, waarmee zult ge het dan zijn smaak hergeven? Hebt zout in uzelf en leeft in vrede met el­kaar.'
 • Donderdag 23 Mei : H. Thomas van Aquino
        Sta mij toe, barmhartige God om vurig te verlangen wat U goedkeurt, om het met voorzichtigheid te zoeken, om het in waarheid te herkennen, om het met volmaaktheid te vervullen, en met lofzang ter ere van uw Naam.       Breng orde in mijn leven, en wat U wilt dat ik doe, geef mij wat nodig is om te vervullen zoals het hoort en zoals het nuttig is voor het heil van mijn ziel. Dat ik naar U ga, Heer, over een zekere, rechte en aangename weg die leidt naar het doel, een weg die niet dwaalt door voorspoed en tegenspoed, opdat ik U dank in de voorspoedige dingen en dat ik geduld bewaar bij tegenspoed, laat me niet jubelen bij de eerste en niet terneergeslagen worden door de tweede. Dat niets me verheugt of bedroeft, buiten wat naar U toe leidt en me naar U terugtrekt. Dat ik niet verlang om te bevallen of vrees aan iemand niet te bevallen, behalve aan U. Dat alles wat voorbijgaat, als niets voor mijn ogen wordt, om U, Heer, en dat alles wat U raakt mij dierbaar is, maar U, mijn God, meer dan de rest. (...) Dat ik niets verlang buiten U. (...)       Schenk mij, Heer mijn God, een intelligentie die U kent, een haast die U zoekt, een wijsheid die U vindt, een leven dat U bevalt, een volharding die met vertrouwen op U wacht en een vertrouwen die uiteindelijk U zal bezitten. Maak dat ik geraakt wordt door uw lijden door de boetedoening, dat ik uw weldaden onderweg gebruik uit genade, om te genieten van uw vreugde vooral in het vaderland door de heerlijkheid. Oh U, die God bent, en leeft en heerst in alle eeuwen.
 • Woensdag 22 Mei : Uit de brief van de heilige apostel Jacobus 4,13-17.
  Broeders en zusters, gij die zegt: 'Vandaag of morgen gaan zij naar die en die stad, wij zullen er een jaar doorbrengen en handel drijven en geld verdienen...,' gij weet niet eens wat de dag van morgen zal brengen! Wat is uw leven? Een nevel die een ogenblik verschijnt om weldra te ver­dwijnen. Gij zoudt moeten zeggen: 'Als de Heer het wil, zullen wij in leven zijn en dit of dat doen...' In plaats daarvan bluft en snoeft ge vol overmoed; al die grootspraak is verkeerd. Wie goed zou kunnen doen maar het nalaat, doet zonde.
 • Woensdag 22 Mei : Psalmen 49(48),2-3.6-7.8.9.11.12a.
  Luistert volkeren, naar deze woorden, gij aardbewoners, wilt het verstaan', eenvoudige lieden aanzienlijke heren, rijken en armen, wie ge ook zijt. Waarom zou ik vrezen voor slechte tijden, wanner ik door booswichten wordt belaagd? Door mensen die rekenen op hun rijkdom en die zich beroemen op hun bezit. Er is toch geen mens die zich vrij kan kopen, zijn eigen losgeld betalen aan God? Te hoog is de prijs voor een eeuwig leven, nooit is er genoeg om de dood te ontgaan. We zien dat ook wijzen moeten sterven, met dommen en dwazen gaan zij te niet, Zij moeten hun rijkdom aan vreemde laten, het graf zal voor altijd hun woning zijn.
 • Woensdag 22 Mei : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus 9,38-40.
  In die tijd zei Johannes tot Jezus: 'Meester, we hebben iemand die ons niet volgt, in uw naam duivels zien uitdrijven, en we hebben getracht het hem te beletten, omdat hij geen volgeling van ons was.' Maar Jezus zei: 'Belet het hem niet, want iemand die een wonder doet in mijn Naam, zal niet zo grif ongunstig over Mij spreken. Wie niet tegen ons is, is voor ons.

Teksten zijn ontleend aan de website "Dagelijks Evangelie, www.dagelijksevangelie.org" 

Copyright © 2024 Heilige Titus Brandsma parochie Wageningen e.o. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & Webmaster