• Zaterdag 30 September : Uit de profeet Zacharias 2,5-9.14-15a.
  Ik sloeg mijn ogen op en had een visioen: Ik zag een man met een meetsnoer in de hand. ‘Waar gaat u heen?’ vroeg ik, en hij antwoordde: ‘Ik ga opmeten hoe groot Jeruzalem moet worden.’ Toen verscheen de engel die met mij sprak, en een andere engel kwam hem tegemoet en zei: ‘Vlug, zeg tegen die jongeman dat Jeruzalem een open stad zal blijven, niet ommuurd, vanwege het grote aantal mensen en dieren dat er zal wonen. Ik zal zelf rondom de stad een muur van vuur zijn – spreekt de Heer – en haar met mijn luister vullen.’ ‘Jubel, Sion, en verheug je, want Ik kom in jouw midden wonen – spreekt de Heer. Er komt een tijd dat vele volken zich bij mij zullen aansluiten. Zij zullen mijn volk zijn, en bij jou, Sion, zal Ik wonen.’
 • Zaterdag 30 September : Uit profeet Jeremia 31,10.11-12ab.13.
  Volken, hoor het woord van de Heer geeft er bericht van op verre kusten. Hij die Israël eens verstrooid, zal het verzamelen zal het behoeden zoals een herder zijn kudde. Jakob zal worden bevrijd door de Heer los uit de greep van hen die hen roofde Juichend betreden zij de Sion weer zetten zich neer waar de Heer hen zegent. Meisjes dansen samen een vreugdedans samen met de jongens en grijaards Dan breng Ik vreugde in plaats van rouw troost en blijdschap na al hun droefheid
 • Zaterdag 30 September : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 9,43b-45.
  In die tijd verbaasde zich iedereen over alls wat Jezus deed, en Hij sprak tot zijn leerlingen: 'Hebt een open oor voor wat Ik u zeg. De Mensenzoon zal worden overgeleverd in de handen der mensen.' Ofschoon zij die woorden niet begrepen ‑ ze bleven voor hen omsluierd, zodat zij het niet konden vatten ‑ schrokken zij ervoor terug Hem hierover te ondervragen.
 • Zaterdag 30 September : H. Basilius
        "Wie zich verheft, zal vernederd worden, en wie zich vernedert, zal verheven worden" (Mt 23,12)... Laten we de Heer navolgen die nedergedaald is uit de hemel, tot aan zijn laatste vernedering. Hij werd vervolgens opgeheven tot de eerste rangorde in de hoogte die Hem toekwam. Laten we alles ontdekken wat de Heer ons leert om ons naar de nederigheid te leiden.       Zie Hem als kleine baby in een grot, die niet in een wieg ligt, maar in een voederbak. In het huis van een werkman en een arme moeder is Hij onderworpen aan zijn moeder en haar man. Hij laat zich onderrichten en luistert naar hen die Hij niet nodig heeft, Hij ondervraagt, maar toch op zo'n wijze dat men zich door zijn vragen verbaast over zijn wijsheid. Hij onderwerpt zich aan Johannes, en de Meester ontvangt de doop van zijn dienaar. Nooit heeft Hij zich verzet tegen hen die zich tegen Hem opstelden, en Hij bewees zijn onoverwinnelijke kracht niet om zich te bevrijden uit de handen van hen die Hem vastbonden, maar Hij heeft met zich laten doen, als een onmachtige, en in de mate dat Hij goed achtte, gaf Hij grip op Zichzelf aan vergankelijke machten. Hij verscheen voor de hogepriester als een beschuldigde; voor de landvoogd geleid, heeft Hij zich aan diens oordeel onderworpen, en toen Hij de lasteraars kon antwoorden, onderging Hij hun laster in stilte. Bedekt met spuug van de slaven en van onbeschaafde knechten werd Hij uiteindelijk aan de dood prijsgegeven, aan een schandelijke dood in de ogen van de mensen. Zo is zijn leven als mens verlopen vanaf zijn geboorte tot aan zijn eind. Maar na een dergelijke vernedering liet Hij zijn heerlijkheid schitteren... Laten we Hem navolgen zodat ook wij komen tot eeuwige heerlijkheid.
 • Vrijdag 29 September : Uit de profeet Daniël 7,9-10.13-14.
  In mijn visioen zag ik dat er tronen werden geplaatst en een hoogbejaarde zich neerzette, zijn gewaad was wit als sneeuw en zijn hoofdhaar blank als wol. Zijn troon bestond uit vlammen, de wielen ervan uit laaiend vuur. Een stroom van vuur welde op en vloeide voor hem uit. Duizend maal duizenden dienden Hem en tienduizenden maal tienduizenden stonden voor Hem. Het gerechtshof zette zich neer en de boeken werden geopend. In mijn nachtelijk visioen zag ik toen met de wolken des hemels iemand aankomen die op een mens geleek. Hij ging naar de hoogbejaarde en werd voor hem geleid. Toen werd hem heerschappij gegeven, luister en koninklijke macht; alle volken, stammen en talen brachten hem hun hulde. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die nooit vergaat, zijn koninkrijk gaat nooit te gronde.
 • Vrijdag 29 September : Psalmen 138(137),1-2a.2bc-3.4-5.
  U wil ik prijzen, Heer, uit heel mijn hart omdat Gij naar mijn bidden hebt geluisterd. Ik zing voor U en alle hemelmachten en werp mij neer, gebogen naar uw heiligdom. U prijs ik om uw goedheid en trouw, want uw belofte hebt Gij mateloos vervuld. Wanneer ik tot U riep hebt Gij mij steeds verhoord, Gij hebt mij altijd nieuwe moed gegeven. U zullen alle koningen der aarde eren, wanneer zij horen wat Gij tot hen zegt. Ook zullen zij de daden van de Heer bezingen: Waarlijk, machtig is de grootheid van de Heer.
 • Vrijdag 29 September : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 1,47-51.
  In die tijd zag Jezus Natanaël naar zich toekomen en zei, doelend op hem: 'Dat is waarlijk een Israeliet in wie geen bedrog is!' Natanaël zei toe Hem: 'Hoe kent Gij mij?' Jezus gaf hem ten antwoord: 'Voordat Filippus u riep, zag ik u onder de vijgeboom zitten.' Toen zei Natanaël tot Hem: 'Rabbi, Gij zijt de Zoon Gods, Gij zijt de Koning van Israël.' Jezus antwoordde: 'Omdat Ik u zei dat ik u onder de vijgeboom zag, gelooft ge? Gij zult grotere dingen zien dan deze.' En hij voegde er aan toe: 'Voorwaar, voor­waar, Ik zeg u: gij zult de hemel open zien en de engelen Gods zien opstijgen en neerdalen in dienst van de Mensen­zoon.'

Teksten zijn ontleend aan de website "Dagelijks Evangelie, www.dagelijksevangelie.org" 

Copyright © 2023 Heilige Titus Brandsma parochie Wageningen e.o. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & Webmaster